Podmínky užití

Podmínky pro přístup a užití webových stránek pod doménou bonferi.com a jejích subdomén obchodní společnosti Bonferi Technologies s.r.o., IČO: 07857594, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308812.

 1. Bonferi Technologies s.r.o. („Bonferi“) poskytuje služby a technologie („Systém“), jejichž cílem je agregovat výlety, aktivity, dopravu a další relevantní služby („Služby“) od svých poskytovatelů („Poskytovatel“ a nebo v rámci kontextu „Distribuční síť“) konečnému uživateli („Koncový uživatel“) kterým se pro účely těchto Podmínek použití myslí fyzické i právnické osoby.
 2. Systém nabízený uživateli Bonferi se liší podle definice uživatele a to buď „Poskytovatel“ nebo „Koncový Uživatel“. Všichni uživatelé jsou společně označováni jako uživatelé („Uživatelé“).
 3. Každý Uživatel prohlašuje, že si přečetl tyto Podmínky použití a výslovně je přijal bez jakékoli výhrady tím, že přistoupil k používání webových stránek, mobilních aplikací a / nebo Systému Bonferi.
 4. Smluvní podmínky jsou plně vynutitelné pro všechny Uživatele.
 5. Informace a podrobnosti poskytnuté Uživatelem společnosti Bonferi musí být úplné a pravdivé. Neposkytnutí úplných a pravdivých údajů dává právo Poskytovateli na vyloučení Koncového Uživatele ze Služby.
 6. Bonferi má právo upravit Podmínky použití a podmínky, za kterých je poskytován webový server, webové stránky, mobilní aplikace a Systém Bonferi.
 7. Systém je dostupný online a je dostupný okamžitě po vytvoření přístupu do systému Bonferi („Bonferi účet“).
 8. Bonferi má právo na základě vlastního uvážení ukončit, omezit nebo změnit přístup jakéhokoli Uživatele na webové stránky, mobilní aplikaci a / nebo Systém Bonferi.
 9. Není-li stanoveno jinak, ceny za prodej uvedené na webových stránkách, mobilní aplikaci a / nebo Systému představují cenu na osobu.
 10. Poskytovatel určí hrubou (brutto) prodejní cenu ve vztahu ke každé ze služeb (Prodejní cena) a procentní podíl provize z Prodejní ceny, která je splatná Bonferi ve vztahu k prodeji služeb („Provize“). Kromě Prodejní ceny se mohou uplatňovat poplatky za služby pro Bonferi („Poplatky“).
 11. Poskytovatel stanoví Prodejní cenu ve vztahu ke každé ze Služeb na svém Bonferi účtu.
 12. Prodejní cena zobrazená a schválená Konečným Uživatelem je konečná a závazná.
 13. Uživatel, který provede jakoukoli co i jen částečnou úhradu za Službu musí být starší 18 let.
 14. Poskytovatel může kdykoli změnit Prodejní cenu na svém Bonferi účtu. Taková změna nemá vliv na již potvrzené a /nebo zaplacené rezervace s jinou Prodejní cenou.
 15. Částka, která je splatná („Net cena“) Poskytovateli služeb představuje Prodejní cenu ve vztahu ke každé ze služeb bez aplikovatelných Poplatků a Provize.
 16. Ve zvláštních případech, které jsou odsouhlaseny Poskytovatelem, je konečný Uživatel oprávněn nezaplatit při rezervaci plnou cenu Služby v souladu s platebními podmínkami uvedenými v potvrzení o rezervaci, která bude vystavena při jakékoli i částečné platbě („Potvrzení rezervace“). V takovém případě je Konečný Uživatel povinen zaplatit zbytek Prodejní ceny Poskytovateli Služby před spuštěním a / nebo zahájením Služby. Nesplacení zbytku Prodejní ceny dává právo Poskytovateli na vyloučení Koncového Uživatele ze Služby bez nároku na vrácení jakékoli částečně zaplacené Prodejní ceny.
 17. Poskytovatel si zvolí výchozí měnu, ve které budou přepočtené jakékoliv kursové výměny při jakýchkoliv transakcích, které jsou popsány v těchto Podmínkách použití pokud nastanou a / nebo budou nějakým případem nezbytné.
 18. V případě rozdílů v měnách se pro výpočet použije centrální směnný kurz České národní banky k momentu zaplacení plné Prodejní ceny.
 19. Bonferi nemá jak ovlivnit čas aktualizace směnného kurzu ze strany České národní banky.
 20. Konečný Uživatel je povinen zaplatit Prodejní cenu nebo její ekvivalent v měně, která byla vybrána pro úhradu Prodejní ceny.
 21. Časové pásmo platné pro výpočet času kdy se odehrává Služba je časové pásmo Poskytovatele, není-li uvedeno jinak.
 22. Konečný Uživatel může být ze Služby vyloučen, pokud nesplňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, požadavky na osobní účast a / nebo v případě, že by Koncový Uživatel ohrožoval Službu nebo jiných účastníků Služby. Konečný Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení peněz.
 23. Konečný Uživatel odpovídá za to, že dorazí včas na bod setkání určený v Potvrzení rezervace. Pokud tak neučiní, může být ze Služby vyloučen bez nároku na vrácení jakékoli částečně zaplacené Prodejní ceny.
 24. Konečný uživatel je povinen v případech, které to vyžadují, mít všechny potřebné cestovní doklady, identifikační doklady nebo jiné dokumenty či certifikáty a oprávnění. Neposkytnutí takových dokumentů dává právo Poskytovateli na vyloučení Koncového Uživatele ze Služby bez nároku na vrácení jakékoli částečně zaplacené Prodejní ceny.
 25. Poskytovatel může změnit čas, formu nebo program Služby pouze v případě nutnosti a to kvůli nepředvídatelným nebo nevyhnutelným vnějším podmínkám a / nebo okolnostem.
 26. Poskytovatel může Službu zrušit bez upozornění pouze v případě nepředvídatelných nebo nevyhnutelných vnějších podmínek a / nebo okolností, jako jsou například povětrnostní podmínky, stávky a úřední opatření. Koncový Uživatel má právo na vrácení peněz.
 27. Poskytovatel si může zvolit libovolnou z následujících možností zrušení Služby („Zrušení Služby“), která je součástí Potvrzení rezervace a je závazná pro Bonferi a Koncového Uživatele:
  • 30 dnů před datem a časem Služby;
  • 7 dní před specifickým datem a časem Služby; nebo
  • 1 den před specifickým datem a časem Služby.
 28. Pokud je služba zrušena v rámci Zrušení Služby, celá Prodejní cena, včetně Provize a Poplatků musí být vrácena koncovému uživateli do 30 dnů od zrušení („Refundace“).
 29. V případě, že Poskytovatel nepovolí Zrušení Služby, tato informace musí být uvedena v Potvrzení rezervace. Pokud Poskytovatel tyto informace neposkytne, Konečný uživatel může mít nárok na Refundaci.
 30. Reklamační řád Bonferi se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a příslušnými zákony České republiky.
 31. Bonferi odpovídá za to, že Služba poskytovaná Poskytovatelem odpovídá jejímu popisu.
 32. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování u Poskytovatele a / nebo po poskytnutí Služby u Bonferi. Služba se musí reklamovat bez zbytečného odkladu a nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 33. V případě, že Služba byla vadně poskytnuta, Konečný Uživatel má právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, Konečný Uživatel má právo na přiměřenou slevu z Prodejní Ceny Služby a / nebo v nezbytných případech na vrácení Prodejní Ceny Služby.
 34. Okamžikem uplatnění reklamace je moment, kdy byl Bonferi prokazatelně oznámen výskyt vady Konečným Uživatelem a / nebo Poskytovatelem a řádně uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby.
 35. Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně na adresu společnosti Bonferi.
 36. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 37. Všechny náklady vzniklé při poskytování náhrad Konečným Uživatelům, jako jsou poplatky za kreditní a bankové operace, bankovní transakční náklady nebo jiné částky, jakož i veškeré přiměřené náklady vzniklé společnosti Bonferi při vyšetřování jakékoliv vady, stížnosti, reklamace a / nebo sporu s Koncovým Uživatelem, jsou výhradní náklady Poskytovatele a musí být splacena Bonferi na vyžádání, nejpozději však do 30 dnů od vyžádání.
 38. Všichni Uživatelé berou na vědomí, že internetové připojení a přenos jsou nejisté a Bonferi na ně nemá vliv.
 39. Všichni Uživatelé souhlasí s tím, že si zajistí odpovídající připojení k internetu a bezpečnost vlastních dat, softwaru a / nebo příslušných systémů.
 40. Všichni Uživatelé souhlasí s tím, že společnost Bonferi není zodpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody, které by mohly vzniknout kvůli jejich připojení k webu, mobilnímu webu, Systému a / nebo Mobilní aplikaci.
 41. Všichni Uživatelé berou na vědomí, že společnost Bonferi nezodpovídá za obsah žádné třetí strany připojené k webové stránce, mobilnímu webu, Systému a / nebo k Mobilní aplikaci.
 42. Všichni Uživatelé ručí za to, že nepoužijí web, Mobilní aplikaci nebo Systém na jakýkoli nezákonný ani těmito Podmínkami použití zakázaný účel a / nebo způsobem, který by mohl jakkoli poškodit společnost Bonferi, webové stránky Bonferi, mobilní stránky, Mobilní aplikaci nebo Systém, či jiné strany.
 43. Bonferi nevlastní žádné materiály poskytnuté Poskytovatelem, nicméně Poskytovatel souhlasí s tím, že poskytnutím takových materiálů Bonferi bude společnosti Bonferi uděleno povolení používat tyto materiály v souvislosti s činností společnosti, včetně kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazování, editace, překladu a přeformátování těchto materiálů. Uživatelé nemají nárok na žádnou náhradu za poskytnutí takových materiálů.
 44. Bonferi neposkytuje žádné garance o dostupnosti, přesnosti informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky poskytované výhradně Poskytovatelem, které jsou obsaženy na webových stránkách Bonferi, mobilních stránkách nebo Systému pro jakýkoli účel.
 45. Uživatelé berou na vědomí, že jména skutečných společností a produktů spojených s webovou stránkou, mobilním serverem, Mobilní aplikaci nebo Systémem mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a souhlasí s plněním všech zákonných práv jejich vlastníků podle právních předpisů České republiky. Veškerý obsah webových stránek, mobilních stránek, Mobilní aplikaci nebo Systému je autorským právem společnosti Bonferi a / nebo jejích Poskytovatelů. Všechna práva jsou vyhrazena.
 46. Bonferi a / nebo její Poskytovatelé nebudou v maximální možné míře dovolené právem odpovědni za případné přímé, nepřímé, vedlejší a / nebo následné přerušení, výpadky, změny a dysfunkce Systému, dočasnou neschopnost přístupu na web, mobilní web, Mobilní aplikaci nebo Systému kvůli technickým problémům bez ohledu na jejich původ a za škody související s touto situaci nebo jakékoliv škody způsobené ztrátou údajů nebo zisků vyplývajících z takové situace.
 47. Všichni Uživatelé jsou tedy výlučně odpovědní za škody způsobené třetím stranám a za následky reklamací nebo jednání, které mohou vyplynout z jejích konaní.
 48. Poskytovatel zaručuje, že má komplexní pojistné smlouvy a je držitel všech nezbytných licencí, povolení požadovaných nebo relevantních pro poskytování Služeb nebo prodej a poskytují Služeb bezpečným a vhodným způsobem v souladu s platnými zákony.
 49. Všichni uživatelé zaručují, že nebudou do účtu Bonferi nahrávat a / nebo vkládat jakýkoli text, fotografie nebo jiný materiál, který je nezákonný, urážlivý a / nebo porušuje autorská práva třetích stran nebo jiná vlastnická práva.
 50. Všichni uživatelé souhlasí a uznávají, že duševní vlastnictví vytvořené pro účely Bonferi nebo užívané v rámci jeho podnikání nebo duševní vlastnictví vytvořené a / nebo použité Poskytovatelem při plnění jeho závazků podle těchto Podmínek použití je jediným a absolutním majetkem společnosti Bonferi, Poskytovatele a / nebo třetí osoby a nesmí být používán, prodáván, zveřejňován jiným osobám nebo upraven bez písemného souhlasu zákonného vlastníka tohoto duševního vlastnictví.
 51. Bonferi má právo kdykoliv změnit nebo přerušit dostupnost jakékoliv části systému Bonferi a / nebo webové stránky a Mobilní aplikaci.
 52. Bonferi má právo kdykoli změnit Podmínky použití. Všichni uživatelé jsou povinni pravidelně kontrolovat tyto podmínky, aby si byli vědomi všech změn. Používání webových stránek, mobilního webu, Mobilní aplikace a Systémů Uživatelem deklaruje přijetí změn v Podmínkách použití.
 53. Další podmínky a specifikace Služby lze nalézt v jednotlivých nabídkách Služeb Poskytovatelů.
 54. Soudy České republiky mají výhradní pravomoc rozhodovat o jakémkoli právním sporu vyplývajícím z těchto Podmínek užívání.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na podpora@bonferi.com